Open Huis - 7 april van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten

Amsterdamstraat 57 2032PN HAARLEM, Oude Amsterdamsebuurt

Koopsom € 650.000 k.k.

Bewaar object

Omschrijving

OBJECT
Het voormalig Kerkgebouw bestaande uit een kerkzaal, sacristie, kantoorruimte en bijbehorende ruimte op de begane grond en zolder (archief), kantoor en woonruimte op de 1e verdieping. Gelegen aan de Amsterdamstraat 57-59 te Haarlem. Het kerkgebouw is gebouwd in 1973/1974 onder architectuur van architect G.A. Spoor. Per 1 juni 2015 is het kerkgebouw buiten gebruik gesteld.

Het object omvat circa 1.110 m2 verhuurbaar vloeroppervlakte zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Begane grond
Kerkzaal en bijbehorende ruimten VVO 730 m2 BVO 870 m2
1e verdieping
Zolder (berging) VVO 195 m2 BVO 230 m2
Kantoor VVO 15 m2 BVO 20 m2
Appartementen VVO 170 m2 BVO 200 m2
Totaal VVO 1.110m2 BVO 1.320 m2


Dit metrage is gebaseerd op de norm NEN2580 maar is slechts ter indicatie. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer kunnen leiden tot enige verrekening van de koopsom.

LIGGING
Het object is gelegen in de populaire Oude Amsterdamsebuurt, midden in de winkelstraat met de supermarkt en winkels voor dagelijkse boodschappen. Bovendien ligt het op korte (loop)afstand van het stadscentrum en is er goed openbaar vervoer, waaronder 2 NS-stations. De autobereikbaarheid is goed.

KOOPSOM
De verkoopprijs is bepaald op € 650.000 (zeshonderdvijftigduizend euro) kosten koper.

OVERDRACHTSBELASTING
De overdrachtsbelasting en alle overige bijkomende kosten komen voor rekening van koper.

OPLEVERING
Het object wordt in huidige staat opgeleverd. koper dient zelf nader onderzoek te doen naar de bouwkundige en/of technische staat van het gekochte. Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor gebreken (zichtbaar of onzichtbaar) en geeft geen garanties dienaangaande.

KADASTRALE INFORMATIE
Het hierboven genoemde object staat geregistreerd bij de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers op naam van Roomsch Katholieke Parochie Van Den Heiligen Joannes den Dooper. Het object is gelegen op eigen grond.

Het kadastrale bericht vermeldt geen bijzondere aanduidingen betreffende het onderhavige perceel.

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden/bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in de laatst bekende akte van levering.

De eigenaar van de Amsterdamstraat 49-55 heeft een regeling met de verkoper tot het hebben van airco-units boven het perceel (direct achter de kerktoren).

Met betrekking tot de strook van het kadastrale perceel 5884 (zie bijlage - geel gearceerd) dat achter de huizen (bouwjaar 1999) ligt gelegen aan de A.L. Dyserinckstraat heeft verkoper feitelijk vastgesteld dat hier uitgangen (poorten) zijn gerealiseerd alsmede een deel zelfs in gebruik genomen is (ter hoogte van het kerkgebouw). Niet duidelijk is of door eventuele verjaring rechten zijn ontstaan die blijkens de leveringsakte niet zijn verstrekt. Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken hierop door derden.

BESTEMMING
Volgens het vigerende bestemmingsplan is van toepassing het bestemmingsplan Zomerzone Noord. Vastgesteld op 20 juni 2012. De vigerende bestemming is 'Maatschappelijk'. De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor: Bibliotheek, buitenschoolse opvang, buurtcentrum, educatieve voorzieningen, gezondheidszorg, levensbeschouwelijke voorzieningen, openbare dienstverlening, (para)medische voorzieningen, peuterspeelzaalwerk, praktijkruimte, verenigingsleven, welzijnsinstelling. Aan de hoofdfunctie ondergeschikte en daarmee verbonden detailhandel en horeca activiteiten tot max. 40% van het bruto vloeroppervlak.
De gemeente heeft voor zover bekend geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende het perceel en geen ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding. Elk risico dat het huidig gebruik of een ander (toekomstig) gebruik niet mogelijk of toegestaan blijkt te zijn, is voor koper.

NOTARIS
Aan te wijzen door koper.

MILIEU
Verkoper heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar eventuele aanwezigheid van asbest en / of bodemverontreiniging. Beide rapporten zijn voor koper beschikbaar op aanvraag. Uitgangspunt is dat elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd die uit de aanwezigheid van bodem- en of grondwaterverontreiniging in de onroerende zaak kan voortvloeien.

ENERGIELABEL
Voor het object is een energieprestatiecertificaat opgesteld. Aangezien het hier meerdere units bevat zijn er meerdere certificaten opgesteld. Deze zullen op verzoek van koper worden verstrekt.

LEVERING
Nader overeen te komen echter op korte termijn mogelijk.

HUUROVEREENKOMSTEN
Binnen het verkochte bevindt zich een viertal woningen waarvan thans één unit niet is verhuurd. Kopie van de huurcontracten en een overzicht van de actuele huurverplichtingen zullen op verzoek van koper strikt vertrouwelijk worden verstrekt. De totale huidige huuropbrengst bedraagt afgerond € 22.631 inclusief nutsverbruik en servicekosten (prijspeil december 2017). Daarnaast is met de organisatie Geloven in de Stad een 'anti-kraak' overeenkomst gesteld voor de begane grond. Deze overeenkomst is op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

'AS IS WHERE IS'
Het object zal aan koper worden overgedragen "as is where is" en door koper worden aanvaard in de staat waarin dit zich alsdan bevindt, met alle kenbare en niet kenbare gebreken en overigens alle risico's daarvan, en met de daarvoor op dat moment geldende bestemming. De artikelen 7:15, 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de koop en de daaruit voortvloeiende levering.

VERTROUWELIJKHEID
Geen van partijen zal een aankondiging doen met betrekking tot de hoofdvoorwaarden en informatie van deze transactie dient geheim en vertrouwelijk gehouden te worden door de koper en mag niet openbaar gemaakt worden aan derden.

BANKGARANTIE
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom dient gesteld te worden binnen tien (10) werkdagen na het tekenen van de koopovereenkomst.

VOORBEHOUD
Verkoper maakt een nadrukkelijk voorbehoud uitkomst Customer Due Diligence. Dit betekent dat koper moet aangeven welke entiteit als koper optreedt, wat het voorgenomen gebruik is, wie als financier optreedt en of er andere partijen, zoals een mogelijke huurder voor het complex, betrokken zijn bij de transactie.

Als voorbehoud voor een koopovereenkomst geldt dat het bestuur van verkoper haar goedkeuring hecht aan de overeenkomst. Belangrijke voorwaarde voor het bestuursbesluit om tot verkoop over te gaan is het vereiste tot verkrijging van de nadrukkelijke instemming van Bisschoppelijke Machtiging tot verkoop.

TENSLOTTE
Deze informatie is uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en wordt onze opdrachtgever en Colliers International Occupier Services B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door Colliers International Occupier Services B.V. en/of haar opdrachtgever.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
16-04-2018
Status
Beschikbaar

Bouw

Soort object
Maatschappelijkvastgoed
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1971-1980

Oppervlakten en inhoud

Bekijk alle kenmerken

Meer informatie

Foto's

Kaart Amsterdamstraat 57 2032PN HAARLEM, Oude Amsterdamsebuurt

naar Amsterdamstraat 57 2032PN HAARLEM, Oude Amsterdamsebuurt
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand