Open Huis - 6 oktober van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten

Summit Broker Field of the Future

Our speakers will tell us more about this on 2 October

More information

Asterweg 93 1031HM AMSTERDAM, Buiksloterham

Bewaar object

Omschrijving

Verhuurde bedrijfsruimte, beleggingsobject, met formeel 30% kantoorruimte en één parkeerplaats totaal groot
124,76 m²
bestaande uit:
Begane grond: circa 57,59 m²
1e verdieping: circa 67,17m²
(de foto betreft een vergelijkbare unit).
De ruimte is geheel afgewerkt en ingedeeld en voorzien van een glazen pui op de begane grond.

Locatie:
Bedrijventerrein Buiksloterham. Door de grootschalige herstructurering van het terrein, her-/nieuwbouw, renovatie en de voltooiing van de Noord/Zuidlijn is er een forse toename in het aantal bedrijven die zich hier vestigen, waardoor er een levendig ondernemersklimaat heerst op het terrein. Daarnaast zijn ook de voorzieningen rondom het bedrijventerrein toegenomen waardoor er verschillende restaurants zijn te vinden.

Bereikbaarheid:
Het object is vanaf de ringweg A10 om Amsterdam, afslag Noord/Volendam (S116) goed bereikbaar en ligt via de IJ-tunnel op geringe afstand van het centrum van Amsterdam. Lopend en per fiets goed bereikbaar vanaf de pont halte Buikslotermeer, welke om de paar minuten van en naar het Centraal station gaat.

Vloeroppervlakte
Totaal 124,76 m², VVO incl. toedeling gebouw niveau
conform meetrapport van EN Vastgoed vision,
Datum rapport 9 oktober 2018.

Het staat koper vrij om zelf van de objecten een meting te (laten) verrichten.

Kadastraal en gebruik
"" het honderd éénentwintig/drieduizend achthonderd zesendertigste (121/3.836) aandeel in
de gemeenschap omvattende het voortdurend recht van erfpacht, eigendom van de
gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie K nummer 5525,
groot achtendertig are zestig centiare, plaatselijk bekend Asterweg 45/47 te 1031 HM
Amsterdam, met de rechten van de erfpachter van de op die grond gestichte opstallen,
rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond en op
de eerste verdieping met één parkeerplaats op de begane grond, plaatselijk aangeduid als
Asterweg 93 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam K sectie K nummer
9121 A-8"";
de akte van splitsing waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
"Overige bepalingen
a. Maximaal dertig procent (30%) van het gebouwde bruto vloeroppervlak van ieder
appartementsrecht mag als kantoor worden gerealiseerd en/of gebruikt, uitsluitend ten
behoeve van de eigen bedrijfsvoering. De canon kan worden verhoogd, indien een
hoger percentage bruto vloeroppervlak als kantoor wordt gerealiseerd en/of gebruikt.
b. Op grond van artikel 3 van de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht, zoals
vastgesteld door de Gemeenteraad van de Gemeente Amsterdam de dato achttien
augustus negentienhonderd zes en zestig is de erfpachter voor alle
appartementsrechten een vijfjaarlijks te indexeren canon verschuldigd. De vijfjaarlijkse
canonaanpassing is voor het eerst geschied op één maart tweeduizend elf en daarna
overeenkomstig hetgeen in genoemd artikel 3 daarover is bepaald.
c. De halfjaarlijks termijnen van de canon moeten worden voldaan voor op of één
september en één maart van elk jaar.
d. Op grond van artikel 3 van genoemde Algemene Bepalingen zal per één september
tweeduizend drie en vijftig de canon worden herzien, overeenkomstig de procedure
zoals in dat artikel omschreven.
e. Op één en dertig augustus tweeduizend drie en vijftig zal het huidige tijdvak eindigen,
zodat op één september tweeduizend drie en vijftig het volgende tijdvak een aanvang
zal nemen met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen."
(gegevens overgenomen uit het eigendomsbewijs)

lasten:
Erfpacht € 402,47 per half jaar (nota per 1-9-18);
Bijdrage VVE € 1.168,42, bijdrage 2018;
WOZ € 306,87, eigenaar deel per jaar;
Rioolheffing € 125,83, eigenaar deel per jaar;
Waterschaps-
Belasting € 27,38, belasting 2017.
Conform opgave en verstrekte gegevens eigenaar.

Koopcondities
Koopprijs € 325.000,- kosten koper exclusief btw,
'as is' en in huidige staat.
Huuropbrengst en voorwaarden
De huuropbrengst conform de laatste huurnota (oktober 2018 € 1.800,- per maand)
bedraagt € 21.600,-, - per jaar exclusief btw. Naast de huur vindt er nog een doorbelasting plaats voor afvoer vuil.
De ruimte is verhuurd aan de huidige huurder per augustus 2016. De huur wordt jaarlijks verlengd per 1 september met een opzegtermijn van 6 maanden.
De door huurder gestorte waarborg bedraagt € 1.750, -

Transportdatum
In overleg, doch voor 15 december 2018.

Bijzonderheden
Het Energielabel, afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen, bedraagt A.
Er is, gezien het bouwjaar ca 2012, geen asbest-, bodem-/grondrapport. Wel is er, voor de bouw, een rapport evaluatie bodemsanering 30 augustus 2012 aanwezig.

Koper aanvaardt het verkocht 'as is 'met alle kenbare en niet kenbare gebreken. 'Dit betekent dat het object wordt verkocht en geleverd in haar huidige staat zonder additionele garanties van verkoper aan koper.
Er zijn kleine lekkages vlekken zichtbaar aan het dak/ de lichtstraat. Deze zijn waarschijnlijk veroorzaakt het open staan van een bovenraam bij regen.

Mochten er later afwijkingen zijn, waardoor om welke reden dan ook, de opgaven niet correct is, dan zal dit geen consequenties hebben voor de transactie.

Zekerheidstelling
Een waarborg of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopprijs dient gesteld te worden binnen 7 werkdagen bij de notaris na het tekenen van de koopovereenkomst of na overeenstemming over de verkoop.

Voorbehouden
Formeelbehoud verkoper het volgende voorbehoud:
- Subject to contract;


Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid
samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan
door Makelaardij Jelle Keij bv echter geen
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de
vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze
informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding
van de vermelde condities of het uitbrengen van een
daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers
en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een
tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door
kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook
op ondergeschikte punten met een aanbod
overeenkomende aanvaarding.
De overige voorbehouden zijn vermeld op www.keij.nl
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
01-11-2018
Status
Onder optie

Bouw

Soort object
Belegging
Nevenbestemming
Bedrijfsruimte
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
2011-

Oppervlakten en inhoud

Opp bedrijfshal
124 m²
Bekijk alle kenmerken

Foto's

MVA wijkinformatie: Noordelijke IJ-oevers West

Op de Noordelijke IJ-oevers West is veel bedrijvigheid. De wijk bestaat uit Buiksloterham, het NDSM-terrein en Overhoeks.
Buiksloterham: droogmakerij wordt duurzame woonwijk
Buiksloterham, ooit een droogmakerij die in de 19e eeuw werd aangelegd in het IJ, transformeert langzaamaan van industrie naar een duurzaam gebied waar wordt gewoond en gewerkt. Op dit moment zijn er 1500 woningen in ontwikkeling en zijn er plannen om in de komende jaren meer dan 3000 woningen te bouwen. Het gebied trekt ondernemers en bewoners die ervan houden te pionieren en te gaan wonen of werken in een plek in ontwikkeling, wat ook ruimte biedt voor veel eigen initiatief. Zo zijn er op verschillende kavels zelfbouwers en bouwgroepen hun eigen huis aan het bouwen en hun dromen aan het realiseren. Dit resulteert in verrassende bouw en gevarieerde wijken. Verwacht wordt dat de transformatie van Buiksloterham over tien jaar zal zijn afgerond.
Van scheepswerf en Shell-terrein naar hip and happening
Ook aan de westzijde van de IJ-oevers ligt het NDSM-terrein. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw van het NDSM-terrein één van de grootste scheepswerven van de wereld. Nadat de werven werden verplaatst werd het industriële terrein - met haar originele kraanspoor en loodsen – een enorme broedplaats; thuishaven voor creatieve pioniers, met horeca, festivals en woningen. Ten oosten naast het NDSM-terrein en ten westen van architectonische eyecatchers A’DAM Toren en EYE Filmmuseum ligt, op het voormalige Shell-terrein, de nieuwe woonwijk Overhoeks. Deze wijk, met hoge woontorens met luxe woningen, ligt direct aan het IJ. Overhoeks wordt een plek om te wonen, te werken en uit te gaan en ligt heel strategisch: tegenover het stadscentrum, waarvan het slechts gescheiden wordt door het IJ. Kortom: De Noordelijke IJ-oevers West bieden het beste van twee werelden: het eigenzinnige, rustgevende, maar ook spannende ‘pioniersgevoel’ van het noorden in combinatie met de bruisend nabijheid van het centrum.

Kaart Asterweg 93 1031HM AMSTERDAM, Buiksloterham

naar Asterweg 93 1031HM AMSTERDAM, Buiksloterham
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand