Open Huis - 5 oktober van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten
Vorige | Volgende

Barcelonaplein 57 1019LX AMSTERDAM, KNSM-eiland

Veiling

Bouwjaar
1992
Woonoppervlakte
67 m²
Aantal kamers
3

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vijfde verdieping met berging in de kelder.

oppervlakte
Volgens BAG: 64 m˛.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar. Volgens een bericht van de gemeente Amsterdam, staan er geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar.

energie (EPA)
Voorlopig energielabel: C.

publiekrechtelijke beperkingen
Als publiekrechtelijke beperking met betrekking tot het registergoed in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie is bekend: Besluit nummer 3851 van de Gemeente Amsterdam. Het betreft een Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingsweg 2014. De notaris heeft het betreffende besluit opgevraagd. Zodra er meer bekend is zal een en ander op de veilingsite worden gepubliceerd. De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceels veranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van de koper.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Volgens een melding op de internetsite "bodemloket" ingezien op twintig september tweeduizend negentien, is geen recente informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

erfpacht
De erfpacht is eeuwigdurend en de canon is afgekocht tot 30 november 2042.
Huidig canon € 1.873,94/jaar.
Herziening canon 1 december 2042.
Van toepassing zijn de algemene voorwaarden 2000.

VvE
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam: Vereniging van Eigenaars Barcelonaplein te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, en zijn de statuten van die vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld. De vereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55078281.


FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 132,63
Rioolheffing € 131,12
Waterschapslasten € 61,25
Erfpachtcanon € 1.873,94/jaar

VvE
Bijdrage VvE € 93,72/maand
Achterstallige bijdrage VvE € 281,16 (stand per 29-10-2019)

kosten koper
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

betaling koopsom
De volledige koopsom, te vermeerderen met de kosten, dienen uiterlijk dertig december tweeduizend negentien te zijn betaald, zulks in afwijking van de AVVE 2017 artikel 10.1. Indien en voor zover in onderling overleg wordt overeengekomen dat de koopsom en de kosten later worden betaald wordt bij deze uitdrukkelijk bedongen dat de achterstand bij de Vereniging van Eigenaars wordt voldaan zoals opgegeven in deze akte. Een en ander betekent dat het boekjaar tweeduizend achttien bij betaling in tweeduizend twintig niet vervalt.

plok
1% t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
01-11-2019
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1992

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
67 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
3
Bekijk alle kenmerken

Advertentie

MVA wijkinformatie: Oostelijk Havengebied

Sporenburg is een kunstmatig schiereiland dat in de 19e eeuw is opgespoten in het Oostelijk Havengebied. Het heeft zijn naam te danken aan het gebruik als rangeerterrein voor de Nederlandse Spoorwegen. Sinds de jaren ‘90 is het gebied herontwikkeld tot woonwijk. De wijk heeft enige architectonische waarde: de rode bruggen over het Spoorwegbassin en woongebouw De Sfinx vallen op. Dat massieve woongebouw ligt als het ware in een zee van laagbouwwoningen verdeeld over meer dan tien grote blokken. Deze woningen moesten er voor zorgen dat ook gezinnen met kinderen in het Oostelijk Havengebied zouden komen wonen.

Amsterdam

Amsterdam de Nederlandse hoofdstad, staat bekend om het artistieke erfgoed, het uitgebreide grachtennetwerk en de smalle gevelhuizen, een erfenis uit de Gouden Eeuw. In het Museumkwartier bevinden zich het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum met werken van Rembrandt en Vermeer, en het Stedelijk Museum met moderne kunst. Fietsen is onlosmakelijk verbonden met het karakter van de stad en er zijn veel fietspaden. In het centrum van Amsterdam vind je natuurlijk de prachtige grachten waar de stad bekend om staat, maar er is nog zo veel meer.