Open Huis - 30 september van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten

Berlagehof 10 1067NB Amsterdam, Geuzenveld

Veiling

Bewaar object

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 27 september 2017 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

1. het voortdurend recht van erfpacht, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, liggende te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord Holland), sectie I, nummer 3854, groot één are en zeven centiare (1 a en 7 ca) met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen zijnde een woonhuis met verder toebehoren, plaatselijk bekend Berlagehof 10 te 1067 NB Amsterdam;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord Holland), sectie I, complexaanduiding 3957-A, appartementsindex 9, omvattende:
a. het vijf/achtennegentigste (5/98e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord Holland), sectie I nummer 3885, groot één are en achttien centiare (1 a en 18 ca), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit twee (2) garages en twaalf (12) bergingen, plaatselijk bekend Berlagehof 1A en 3B te Amsterdam; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen op de begane grond van voormeld gebouw, plaatselijk bekend Berlagehof (ongenummerd) te Amsterdam.

De erfpachtrechten zijn voortdurend. De canon is voor het tijdvak lopende van 1 februari 2004 tot en met 31 januari 2054 afgekocht. Per 1 februari 2054 zal de canon worden herzien. Op de erfpachtrechten zijn de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam van toepassing.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (hoogstwaarschijnlijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt twee procent (2%) over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele achterstallige erfpachtscanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 12 september 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 oktober 2017.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
28-08-2017
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1945-1959

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
84 m²
Perceeloppervlakte
107 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
4
Bekijk alle kenmerken

Meer informatie

Foto's

MVA wijkinformatie: Geuzenveld

Geuzenveld en Slotermeer zijn als onderdeel van de Westelijke Tuinsteden gebouwd in de jaren ‘50 en ‘60. Slotermeer werd als eerste ‘tuinstad’ ontwikkeld, vanuit het principe dat elke woning zoveel mogelijk zon en natuurlijk daglicht ontvangt. Een deel van Slotermeer is beschermd stadsgezicht en grote delen van Slotermeer maken deel uit van het door het Rijk aangewezen ‘Wederopbouwgebied Westelijke Tuinsteden’. Met landschapspark De Bretten, het Gerbrandypark, het Eendrachtspark en de Tuinen van West is dit gebied één van de groenste plekken van Amsterdam. Sinds een paar jaar horen ook Sloterdijk en Westpoort, aan de noordkant van de Haarlemmerweg, tot dit groene stadsdeel.

Kaart Berlagehof 10 1067NB Amsterdam, Geuzenveld

naar Berlagehof 10 1067NB Amsterdam, Geuzenveld
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand