De MVA Academie is hét opleidingsinstituut voor de vastgoedprofessional. Wij bieden een breed scala van cursussen aan die altijd aansluiten op de actualiteit.

De studiebijeenkomst bestaat uit 2 dagdelen van elk 3,5 uur. Dag 1: Stoomcursus kwalificatie huurregime (vrije sector/sociale sector en (on)zelfstandige woonruimte), termijnbescherming & beëindigingsperikelen (waaronder opzegging en ontbinding), derden bescherming en huurprijsbescherming. De theorie wordt gedurende dit dagdeel getoetst aan de hand van praktijkvoorbeelden en multiple choice vragen. Dag 2: De kennis van dag 1 wordt toegepast op jullie standaardcontracten, tevens is aandacht voor de Erecode en regels omtrent courtage. DOCENTEN: - Justine van Lochem is sinds 2006 werkzaam als advocate en in 2009 in dienst getreden bij BOEKEL. Bij BOEKEL is zij werkzaam binnen de praktijkgroep Vastgoed. Zij is met name gespecialiseerd in het huurrecht, met de nadruk op het huurrecht van bedrijfsruimte (kantoor- en winkelruimte). Daarnaast beslaat haar werkgebied het algemeen verbintenissenrecht en het goederenrecht. Justine houdt zich hierbij zowel bezig met adviseren als met procederen. - Cornélie Arnouts is partner bij BOEKEL en heeft een advies- en procespraktijk, waarin de nadruk ligt op (geschillen over) vastgoedtransacties en advisering over koop- & huurrecht. Daarnaast is zij gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht, in het bijzonder van notarissen, makelaars en advocaten. In dat kader geeft zij leiding aan de praktijkgroep BAT (Beroepsaansprakelijkheid & Tuchtrecht).

In de bouw is de laatste jaren veel veranderd. Zowel in materialen, toepassingen, methoden als regelgeving. Deze cursus is een update naar deze laatste ontwikkelingen vanuit zowel de regelgeving als de toepassing. Zaken als nieuwe duurzame bouwmaterialen en -systemen, het nieuwe, duurzame bouwen, materialen en systemen komen uitgebreid aan de orde. De cursus is praktisch gericht om de bouwkundige kennis van de makelaar / taxateur bij te spijkeren naar een actueel niveau. Leerdoelen: De cursist heeft kennis van hedendaagse bouwregelgeving. De cursist heeft kennis van hedendaagse technieken en materialen. De cursist kan de meest voorkomende toepassingen herkennen.

Hoe moeten de makelaar en taxateur omgaan met hun aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Welke rol spelen validatie en het verkrijgen van informatie van opdrachtgevers of gebruikers hierbij een rol. Wat zijn recente uitspraken van de tuchtrechter. Leerdoelen: De cursist is zich bewust van zijn rol en positie als professional. De cursist is bekend met de laatste jurisprudentie en tuchtuitspraken. De cursist kan zijn werkzaamheden zodanig inrichten dat het risico op fouten wordt beperkt.

Deze training behandelt de basiselementen van het huurrecht wonen voor zowel de makelaar als adviseur / bemiddelaar als de taxateur. Er wordt gekeken naar zowel een individuele verhuur als naar de belegging waardoor de training voor een brede doelgroep geschikt is. De training sluit aan op de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en behandelt actuele jurisprudentie. Leerdoelen: De cursist is bekend met relevante wet en regelgeving, De cursist kan een puntentelling opstellen. De cursist is bekend met de meest voorkomende procedures bij de Huurcommissie.

Op deze dag worden de volgende onderwerpen behandeld: • Verkooptechnieken: ‘Klant is koning’ • Gespreksvoering • Onderhandelen • Advisering • Verslaglegging

Een dagdeel wordt besteedt aan: de taxateur heeft kennis van IVS, EVS en de verschillen daartussen en kan deze ook spiegelen aan de reglementen van het NRVT. Hoe werkt de tucht en welke uitspraken zijn er al gedaan. Wat mag je verwachten van permanent toezicht en (kantoor)audits? Het andere dagdeel gaat over relevante marktontwikkelingen zoals het Besluit Actuele Waarde, de SBR richtlijn, het handboek WOCO en de veranderende energierichtlijn. Leerdoelen: De cursist heeft kennis van de recente ontwikkelingen van de genoemde wet en regelgeving. Een en ander op het gebied van basale kennis. Dit uiteraard binnen de kaders van de regelgeving van het NRVT (algemene gedrags- en beroepsregels NRVT en de reglementen in relatie tot IVS en EVS).

Een korte update van de laatste wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede eventuele relevante jurisprudentie. Gericht op brede doelgroep met een basiskennis. Deze sessies zullen gedurende het jaar geregeld veranderen van inhoud en samenstelling omdat het echt gaat om de laatste ontwikkelingen. Leerdoelen: De cursist heeft kennis van de meest recente ontwikkelingen in wet en regelgeving. De cursist weet welke jurisprudentie relevant is voor de meest voorkomende praktijksituaties. De cursist kan bijzonderheden in taxaties of transacties signaleren.

Op deze dag worden de volgende onderwerpen behandeld: • Huur - de nieuwe wet- en regelgeving - beheer • Bijzondere clausules - opdracht, koop- en huurovereenkomst • Omgevingsrecht - nieuwe wetgeving

Deze dag staat in het teken van het taxeren van woningen voor verschillende doeleinden en met behulp van verschillende methoden. Wanneer gebruik je welk model rapport, hoe ga je om met validatie en wanneer gebruik je op welke wijze modelmatige waarderingen. Dit alles uiteraard met aandacht voor de algemene gedrags- en beroepsregels NRVT en de reglementen in relatie tot IVS en EVS. Leerdoelen: Kennis van gedrags en beroepsregels en deze kunnen toepassen. Kennis van de validatie instructies en deze kunnen toepassen. Het kunnen interpreteren van een modelmatige waardering.

Deze training behandelt de basiselementen van het huurrecht bedrijfsmatig voor zowel de makelaar als adviseur / bemiddelaar als de taxateur. Er wordt gekeken naar zowel een individuele verhuur als naar de belegging waardoor de training voor een brede doelgroep geschikt is. De training sluit aan op de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en behandelt actuele jurisprudentie. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de ROZ model overeenkomsten. Leerdoelen: De cursist is bekend met de relevante wet- en regelgeving. De cursist kent de verschillen tussen de diverse modelovereenkomsten. De cursist kan een juiste overeenkomst opstellen en de waarde hiervan inschatten in relatie tot een taxatie.

Een korte update van de laatste wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede eventuele relevante jurisprudentie. Gericht op brede doelgroep met een basiskennis. Deze sessies zullen gedurende het jaar geregeld veranderen van inhoud en samenstelling omdat het echt gaat om de laatste ontwikkelingen. Leerdoelen: De cursist heeft kennis van de meest recente ontwikkelingen in wet en regelgeving. De cursist weet welke jurisprudentie relevant is voor de meest voorkomende praktijksituaties. De cursist kan bijzonderheden in taxaties of transacties signaleren.

Deze dag staat in het teken van het taxeren van vastgoed voor de jaarrekening van woningcorporaties of andere ondernemingen. Zaken als het handboek WOCO, het besluit Actuele waarde en de SBR richtlijn worden aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt. Deze training is gericht op de ervaren taxateur. Leerdoelen: De cursist kan een taxatie uitvoeren voor de jaarrekening van een onderneming of een woningcorporatie. De taxateur heeft kennis van de relevante wet en regelgeving daaromtrent. Dit uiteraard binnen de kaders van de regelgeving van het NRVT (algemene gedrags- en beroepsregels NRVT en de reglementen in relatie tot IVS en EVS).

Deze dag staat in het teken van de juiste opname van een woning aan de hand van de NEN 2580 maar ook bijvoorbeeld de IPMS residential. Vervolgens wordt de verstaalslag gemaakt vanuit de opname naar de waardering waarbij ook zaken als bouwkundige aspecten (dan wel gebreken) en het huurrecht worden meegewogen in de waardering. Dit alles uiteraard met aandacht voor de algemene gedrags- en beroepsregels NRVT en de reglementen in relatie tot IVS en EVS. Leerdoelen: Kennis van gedrags en beroepsregels en deze kunnen toepassen. Kennis van NEN2580 en deze kunnen toepassen. Vanuit een opname de effecten op de waardering kunnen onderbouwen.

Wat betekenen de komst van het NRVT en de nieuwe waarderingsinstructie voor het werk van de WOZ taxateur. Wat is de relatie tussen de IVS/EVS en de wet WOZ en hoe ga je om met de nieuwe gedags- en beroepsregels? Leerdoelen: Kennis van nieuwe waarderingsinstructie 2017 en van de regels van het NRVT en deze vervolgens kunnen toepassen in de dagelijkse taxatiepraktijk.

Wat zijn de nieuwe business modellen voor de makelaardij. De verdergaande digitalisering en de veranderende behoefte van de consument vragen om een andere kijk op het vak en de kantoororganisatie. Hoe kan de makelaar zijn werkwijze en organisatie meer toekomstbestendig maken. Hoe maak je de omslag van bemiddelaar naar adviseur?

In 2024 moeten alle asbesthoudende daken zijn verwijderd. Deze operatie zal nog het nodige stof doen opdwarrelen. Hoe zit het nu eigenlijk met asbest. Welke soorten en toepassingen zijn er. Welke risico's en kosten zijn er en waar moeten een makelaar en taxateur rekening mee houden. Deze training gaat over herkenning, inschatten van gevolgen en de aansprakelijkheid. Leerdoelen: De cursist kan asbest in de meest voorkomende vormen herkennen. De cursist weet wat de gevolgen zijn van het aantreffen van asbest. De cursist is bekend met de relevante wet en regelgeving hieromtrent.

Dat de makelaar op de hoogte dient te zijn van de actuele fiscaliteit eigen woning en 2e woning (beleggingspand of recreatiewoning) staat buiten kijf. Het behoort tot de impliciete verwachtingen van de opdrachtgever. In de huidige tijd worden naast de traditionele bankfinanciering steeds meer hybride of andere financiering mogelijk, denk aan private investors, door pensioenfondsen gefunde geldverstrekkers, mix van financiers en buitenlandse partijen. Handig als je weet waar het over gaat en welke de voorwaarden zijn. Leerdoelen: Fiscaal kennis hebben van actuele (2017) geldende fiscale regels voor zowel box I (eigen woning ), box III (recreatie of 2e woning) BTW en Ovdb. Deze kennis kunnen toepassen in casuïstiek uit de praktijk, Kennis nemen van recente jurisprudentie. Kennis hebben van factoren die de financierbaarheid van de woning (eigen of 2e) beïnvloeden. Denk aan BKR, studieschuld, telefoonabonnement, NHG grens, NHG voorwaarden, Nibud normen, financiering zzp-ers. Deze kennis kunnen toepassen in casuïstiek.

Het onderwerp 'Marketingmogelijkheden' behandelt het opdoen van theoretische kennis over marketingmogelijkheden en het toepassen van die kennis in casuïstiek. De makelaar wordt zich bewust van de opties die er zijn binnen marketing en kan gemaakte keuzes onderbouwen. Hierbij houdt de makelaar rekening met verwachtingen van de klant. Het tweede onderwerp 'Interpersoonlijk contact en professionaliteit' bestaat uit het opdoen van kennis over verwachtingsmanagement en deze kennis door middel van casussen in de praktijk brengen. Leerdoelen: De professional heeft kennis van de meest voorkomende marketingconcepten en kan deze toepassen op zijn dienstverlening. De professional kan de verwachtingen van zijn opdrachtgever beter managen. 1. Makelaar en taxateur laten kennismaken met actuele bruikbare marketingbegrippen en -modellen. 2. Dusdanig dat hij aan het eind van de cursus op een handzame wijze eigen invulling heeft gegeven aan de toepassing van voormelde begrippen en modellen die hij kan inzetten binnen zijn eigen onderneming. 3. Modellen die onder andere aan de orde komen: Canvasmodel, Positionering en statement ,Segmentering, NPS scores, Merkbinding, Marketing mix, ZMOT.

De gebouwde omgeving moet in 2050 energieneutraal zijn. 40% van de CO2 uitstoot komt van de gebouwde omgeving. De helft daarvan is afkomstig van de kantorensector. In 2023 moeten daarom alle bestaande kantoren voorzien zijn van energielabel C en vanaf 2020 moet alle nieuwbouw Bijna Energie Neutraal (BENG) zijn. Is dat de oplossing? Of moeten we een nieuwe norm gaan omarmen die niet alleen in één keer de oplossing biedt om de doelen te halen in 2050, maar ook nog eens veel meer waarde toevoegt. De Nieuwe Norm (DNN) staat voor comfortabel, productief en energieneutraal en voegt waarde toe aan de primaire bedrijfsactiviteiten van de gebruiker en leidt tot meerwaarde voor de vastgoedeigenaar. Dat kan met een andere business case en door de toegevoegde waarde voor de gebruiker te kwantificeren in een Value Case. Hoe ziet die Value Case eruit? Hoe kom je tot zo’n Value Case en wat is de invloed op de waarde van het vastgoed? De Nieuwe Norm laat zien welke kant het vastgoed op beweegt en welke verschillende vormen van meerwaarde een rol (gaan) spelen bij ‘green valuation’. Leerdoelen: Wat zijn de huidige systemen voor rating van duurzaamheid en wat zijn de verschillen? Hoe ontwikkelt de wet- en regelgeving zich en wat betekent dat voor de vastgoedsector? Wat is De Nieuwe Norm en waarom zou je dat willen? Wat is een Value Case en hoe stel je die op? Wat betekent DNN voor de business case en voor de vastgoedwaarde? Voorbeelden van proposities die leiden tot DNN.

Erfpacht Opfris- en Introductiecursus

De applicatiecursus is dé cursus ter voorbereiding op de praktijktoets voor de regio Amsterdam en is tevens één van de vereisten voor het verkrijgen van het MVA-lidmaatschap. Deelname is uitsluitend mogelijk voor KRMT’ers geregistreerd bij SVM|Nivo en RMT’ers, aangesloten bij NVM vakgroep Wonen die onder opschortende voorwaarden het MVA-lidmaatschap hebben verkregen. De cursus bestaat thans uit 17 lessen, gehouden over een periode van 5 maanden en waarbij diverse onderdelen worden behandeld die nodig zijn voor uw vakgebied zoals taxeren op lokatie en de taxatierapporten maken, erfpacht, locatiekennis van Amstelveen, Amsterdam, Zaanstreek en Waterland, bestemmingsplannen, bouwkundige aspecten en financiering, milieu en ook bedrijfsmatig onroerend goed. In verband met de nieuwe ontwikkelingen van de Eerste Amsterdamse, samenwerking van 4 regio-veilingen en een nieuwe lokatie wordt er geen veilingles gegeven. De cursus wordt gehouden in het leslokaal van de Makelaarsvereni¬ging Amsterdam, Frans van Mierisstraat 59 2e étage. De aanvangstijd is 19.30 uur of anders zoals in het rooster is aangegeven en duurt tot circa 21.30 uur. Er kunnen wijzigingen in het lesrooster tijdens de cursus plaatsvinden. Het cursusgeld bedraagt € 500 en is vrijgesteld van BTW. Mocht u onverhoopt (een) les(sen) missen dan kunt u deze in een volgende cursus inhalen. Voor deze inhaalles(sen) wordt € 25 per inhaalles in rekening gebracht. U ontvangt een certificaat na het volgen van de complete cursus.