4-7-2022

Op vrijdag 24 juni is de inspraak periode op de spijtoptantregeling overstap eeuwigdurende erfpacht ingegaan. De uitwerking concept regeling ligt van 24 juni tot en met 19 september 2022 voor ter inspraak. Alle Amsterdammers kunnen hierop hun zienswijze indienen.

Niet alle erfpachters die voor overstap in aanmerking kwamen vóór 8 januari 2020, hebben op tijd een aanvraag gedaan. Daardoor konden zij geen gebruik maken van de gunstige voorwaarden. Daarom heeft de gemeente Amsterdam deze regeling opgesteld die erfpachters alsnog een kans geeft om een overstapaanvraag te doen onder de voorwaarden die vóór 8 januari 2020 golden. In deze spijtoptantenregeling staat beschreven wie voor de regeling in aanmerking komt en aan welke voorwaarden erfpachters moeten voldoen.

Samenvatting spijtoptanten regeling
De Erfpacht Commissie heeft de hoofdpunten van de spijtoptanten regeling hieronder samengevat. Let op deze samenvatting is niet compleet en het is daarom belangrijk zelf de concept regeling goed te lezen.

De concept regeling

Wie vallen er niet onder?
1. Erfpachters die niet onder de regeling vallen zijn de erfpachters die het erfpachtrecht geleverd (bewust een te laat recht gekocht) hebben gekregen na 8 januari 2020 (circa 8.900 erfpachtrechten) en erfpachters met een erfpachtrecht dat geen uitsluitende woonbestemming had vóór 8 januari 2020 (circa 4000 erfpachtrechten), om de reden dat zij niet voldoen aan het uitgangspunt van de Spijtoptantenregeling dat erfpachters die tot 8 januari 2020 volgens de Overstapregeling een overstapaanvraag konden indienen onder de reikwijdte van de regeling vallen.

2. Erfpachters kunnen de reeds tijdig gekozen betaaloptie vastgelegd in de notariële overstapakte niet meer wijzigen (switchen tussen vastklikken c.q. afkopen). Wel kan een reeds vastgeklikte canon alsnog worden afgekocht. Dat is dan echter niet meer als onderdeel van de overstap, maar een latere op zichzelf staande handeling. 

3. Alle verkopers die niet of te laat hebben aanvraagd, die willen gaan leveren voor medio oktober 2022. Alle verkochte woningen moeten dus wachten totdat de verkoper zijn "spijtoptanten" status kan registeren, waarna deze status kan overgaan op de koper. Dit kan pas na vaststelling in de Gemeenteraad naar verwachting rond medio oktober 2022. Het feit dat woningen niet op korte termijn kunnen worden geleverd, kan vervelende consequenties hebben. Te denken valt aan eerder aflopende offertes voor de hypotheekrente.

Wie valt er wel onder?
1. Iedereen die eigenaar was voor 8 januari 2020 en voldeed aan alle eisen uit de bestaande regeling en die geen aanvraag heeft gedaan of de aanvraag heeft laten verlopen.

2. Ieder erfpachter die een "te late" overstap na 8 januari 2020 tegen hoge bedragen heeft vastgelegd in een overstap akte kan de te veel betaalde canon of te veel betaalde afkoopsom terugvragen conform de berekening 2017.

De gemeente Amsterdam zal alle spijtoptanten een persoonlijk bericht sturen waarin aangegeven wordt onder welke voorwaarden zij gebruik kunnen maken van de regeling. Deze berichten zullen verzonden worden nadat het college de Spijtoptantenregeling heeft vastgesteld.

Peildatum: aanvraag overstap indienen spijtoptantenregeling
Zoals eerder aangeven kunnen alle Amsterdammers hun zienswijze indienen op de concept spijtoptanten regeling van 24 juni tot en met 19 september 2022. Na 19 september zal een verslag van de inspraakreacties en een nota van beantwoording worden voorgelegd aan het college van B&W (Burgemeesters en Wethouders) met daarbij een definitieve regeling ter vaststelling.

Wanneer dat precies zal zijn hangt in hoge mate af van de hoeveelheid inspraakreacties. Het college van B&W is bevoegd om de regeling vast te stellen. Als het college daar direct toe besluit dan is het zeer waarschijnlijk dat de regeling in oktober of november in zal gaan. Maar de het college kan er ook voor kiezen om de regeling voor vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad voor wensen en bedenkingen; in dit geval zal de besluitvorming langer duren. Nadat de regeling is vastgesteld en gepubliceerd zal deze ook direct van toepassing zijn en kunnen spijtoptanten een aanvraag indienen voor overstap. 

Vragen?
Voor vragen of meer informatie over deze peildatum kun je contact met ons opnemen via info@mva.nl of 020 673 33 22.

Deel dit bericht